Thùng rượu gỗ sồi sự dụng tốt nhất trong thời gian bao lâu?

Thời gian thùng gỗ sồi ủ rượu tốt nhất trong thời gian như thế nào phụ thuộc vào dung tích sản phẩm.

Thể hiện qua bảng “VÒNG ĐỜI SỬ DỤNG” như sau: